PROROAD
EKOLOGICZNE DROGI

PROROAD™ jest płynnym, wielofunkcyjnym dodatkiem, który miesza się z wodą dla kontroli różnego typu gleb, w krajach o różnych potrzebach i w których występują różne warunki.

PROROAD™ w sposób efektywny zapobiega:
- rozpadowi gleby,
- zanieczyszczeniom związanym z pyłem,
- erozji gleby,
- ubytkom ze zbiorników wodnych i studni,
- działa przeciwkurzowo (eliminuje problemy z unoszącym się kurzem na drodze w wyniku ruchu drogowego).

APLIKACJA PROROAD

PROROAD™ płyn uszczelniający i stabilizujący podłoże (2 osobne składniki), jest dostarczany w formie skoncentrowanej w pojemnikach IBC o pojemności 1000 litrów lub beczek 200 i 120 litrów. Produkt finalny nie jest toksyczny, jest bezpieczny dla środowiska oraz łatwy w stosowaniu. Nie ma wymogu wykorzystywania specjalnych ekip budowlanych ze względu na aplikację produktu. Ciężar właściwy dla Proroad wynosi 1 litr = 1,06 kg a Proroad Waterproof 1 litr = 1,4 kg. W pierwszej fazie stabilizacji (hydrofobowość) używamy zmieszany z wodą Proroad Waterproof z dodatkiem (przeważnie) spoiwa hydraulicznego (najczęściej cement chociaż może być wapno czy popiół) a następnie po zagęszczeniu używamy zmieszany z wodą razem Proroad wraz z Proroad Waterproof jako skraplanie uszczelniające (utrwalenie całego procesu).

Metodologia wykonania obejmuje poniższe etapy. Jednak ich kolejność oraz ewentualna rezygnacja z któregoś z etapów może ulec zmianie:
1.PRZYGOTOWANIE istniejącej nawierzchni. Rozprowadzenie spoiwa hydraulicznego tutaj cementu (rozrzutniki)
2.MIESZANIE mechaniczne (rotovator, brony – w szczególności na twarde podłoża) gleby wraz z cementem
3.DODANIE mieszaniny polimerowej i hydroizolacyjnej (urządzenia do spryskiwania), jak wskazano przez personel techniczny (Proroad Waterproof)
4.MIESZANIE mechaniczne (rotovator, brony)
5.WSTĘPNE ZAGĘSZCZANIE tutaj walec pneumatyczny (walec metalowy i/lub pneumatyczny)
6.NIWELACJA nadanie spadków wzdłużnych i poprzecznych (równiarki)
7.ZAGĘSZCZANIE właściwe (walec metalowy, walec pneumatyczny i/lub pneumatyczny)
8.SKRAPIANIE (urządzenie do spryskiwania) uszczelniające z mieszaniny Proroad Waterproof i Proroad i zakończenie testu

Szczegółowa metodologia wykonawcza w zakładce: Do pobrania podpunkt Metodologia stosowania

Produkt w naturalny sposób łączy się z glebą i następuje utrata wilgotności. Stabilizacja produktem polimerowym wymaga przerwy w ruchu kołowym na 2 dni i 3-4 dni dla ruchu intensywnego (ciężkiego).

Zużycie produktu Proroad uzależnione jest od rodzaju i grubości gleby, która ma być poddana stabilizacji:
› ścieżki rowerowe i ruch pieszy - 0,5 litra/m2 (grubość 5-10 cm);
› ruch pojazdów - 0,6-0,8 litrów/m2 (grubość 10-15 cm);
› intensywny ruch pojazdów - 1 litr/m2 (grubość 15-20 cm);
› obszary manewrowania - indywidualne obliczenia.

Testy laboratoryjne wykazały
› Wytrzymałość na ściskanie - możliwe zwiększenie nawet do 300 % !!!
› Przepuszczalność - znacznie obniżona.

Nie ma konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu lub specjalnych wymogów postępowania przy użyciu PROROAD™. Produkt łatwo rozprowadza się na podłożu za pomocą standardowego sprzętu. PROROAD™ dodaje się po prostu do wody w cysternie polewającej, a następnie aplikuje na glebę w ramach prac budowlanych na drogach leśnych.

Przy pracach z użyciem PROROAD™ stosuje się trzy rodzaje sprzętu:
› wertykulator
› cysterna polewająca
› zagęszczarka (pneumatyczna)

Przed i po stabilizowaniu z użyciem PROROAD™

PROCEDURA APLIKACJI PROROAD™
PROROAD™ płyn uszczelniający i stabilizujący podłoże (2 osobne składniki) jest dostarczany w formie skoncentrowanej w pojemnikach IBC o pojemności 1000 litrów lub beczek 200 i 120 litrów. PROROAD jest bezpieczny dla środowiska i łatwy w użyciu. Ciężar właściwy dla Proroad wynosi 1 litr = 1,06 kg a Proroad Waterproof 1 litr = 1,4 kg.

Nie ma konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu lub specjalnych wymogów postępowania przy użyciu PROROAD™. Produkt łatwo rozprowadza się na podłożu za pomocą standardowego sprzętu. PROROAD™ dodaje się po prostu do wody w cysternie polewającej, a następnie aplikuje na glebę w ramach prac budowlanych na drogach leśnych. Przy pracach z użyciem PROROAD™ stosuje się trzy rodzaje sprzętu:

brona (wertykulacja), cysterna polewająca

walec pneumatyczny, walec metalowy

równiarka, spryskiwacz polewający

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie stosować PROROAD™ w czasie deszczu lub gdy podłoże jest zbyt wilgotne. Nie stosować PROROAD™ w czasie mrozów. Umyć natychmiast pojazdy wystawione na działanie PROROAD™.

POWIERZCHNIOWA APLIKACJA DLA KONTROLI NAD PYŁAMI I OGÓLNEJ POPRAWY STANU DROGI
Przy tym podejściu PROROAD™ jest bardziej rozcieńczony, aby ułatwić penetrację. Generalnie może być rozprowadzony na powierzchni w 4 lub więcej aplikacjach, aby osiągnąć spodziewane wcześniej wyniki. Dla tego typu aplikacji, zaleca się wyższy wskaźnik rozcieńczania. Po prostu użyj wskaźnika rozcieńczania przy każdej aplikacji, aż zanieczyszczenia wywołane pyłami znajdą się pod kontrolą.

ZASTOSOWANIE PROROAD

1. Stabilizacja podłoża
2. Stabilizacja dróg leśnych i kontrola zanieczyszczeń związanych z pyłem
3. Naprawa utwardzonych dróg z ubytkami w asfalcie
4. Stabilizacja zboczy, składowisk i kontrola erozji

1. STABILIZACJA PODŁOŻA

Jeśli chodzi o właściwości wytrzymałościowe i stabilizacyjne to PROROAD™ przewyższa cement. PROROAD™ z nawiązką wypełnia normy środowiskowe w odniesieniu do odporności na wilgoć.

PROROAD™ można stosować z łatwością w ramach rutynowych procedur budowlanych, bez konieczności użycia wyspecjalizowanego sprzętu, a także bez specjalnych środków ostrożności. Produkt miesza się z wodą i nakłada na powierzchnię w ilościach wystarczających do przekształcenia podłoża w stałą masę, złożoną ze zwartych, odpornych i gładkich cząsteczek. Ten efekt osiąga się za ułamek ceny cementu, który zostałby zużyty do ustabilizowania podłoża. PROROAD™ jest dużo bardziej wydajny, biorąc pod uwagę koszt inwestycji oraz korzyści w postaci jakości i okresu trwałości.
PODŁOŻE STABILIZUJĄCE PRZY BUDOWIE NOWEJ DROGI LUB PRZY NAPRAWIE DROGI JUŻ ISTNIEJĄCEJ.

PROROAD™ aplikuje się po wertykulacji:

Po zagęszczeniu, PROROAD™ aplikuje się ponownie:

Aplikacja substancji uszczelniającej po zagęszczeniu przy użyciu walca:

Ukończony projekt:

PRZED I PO:

PROROAD™ jest używany do stabilizowania każdego typu podłoża gruntowego, dla którego ma powstać warstwa ścieralna. Obejmuje to jezdnie, parkingi, pasy startowe i każdy inny typ obszaru, na którym będzie odbywał się ruch, a który ma zostać pokryty asfaltem, asfaltem i szutrem, a nawet betonem. Kiedy PROROAD™ jest stosowany w sposób prawidłowy, w wystarczających ilościach, wytrzymałość podłoża drogi ulega znacznemu zwiększeniu, a penetracja przez wilgoć zostaje wyraźnie zmniejszona. Testy laboratoryjne wykazały, że obecność PROROAD™ w próbce ziemi może zwiększyć wytrzymałość aż o 3000 procent!

2. STABILIZACJA DRÓG LEŚNYCH I POLNYCH ORAZ KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PYŁEM
Standard wielu dróg na różnych obszarach został poprawiony dzięki PROROAD™. Produkt po prostu miesza się z wodą i rozprowadza na podłożu, przygotowanym tak jakby droga miała zostać utwardzona przy użyciu tradycyjnych materiałów. Jeśli nałoży się warstwę powierzchniową, a następnie konserwuje się drogę za pomocą powtarzanych co jakiś czas aplikacji, pozostanie ona ustabilizowana i wolna od zanieczyszczeń wywołanych pyłem. Mamy tu do czynienia z wyraźną oszczędnością, gdyż unika się konieczności stosowania asfaltu, bądź innych materiałów do utwardzania i co więcej nie są konieczne naprawy wynikające z pogorszenia stanu drogi. Zanieczyszczenia wywołane pyłem są poważnym problemem. Rządy powinny stawić czoła problemowi, którego rozmiary rosną każdego dnia, starając się ochronić obywateli przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń wywołanych pyłem. Przepisy prawne istniejące w niektórych krajach wymagają, aby ten problem nie był ignorowany i skutkiem tego niektóre regiony, zwłaszcza w krajach o klimacie tropikalnym, lub tam gdzie istnieje duży ruch samochodowy, zostały zmuszone do stosowania programów kosztownych czasowo i finansowo. Stosuje się metody polegające na codziennym spryskiwaniu wodą, lecz są one bardzo kosztowne i mało efektywne.

Walka z problemem zanieczyszczeń wywołanych pyłem przy pomocy ciągłego polewania wodą jest metodą przestarzałą i powodującą negatywne skutki dla środowiska, zwłaszcza teraz gdy istnieje produkt prosty w użyciu, dużo bardziej oszczędny, praktyczny i rozwiązujący problem od pierwszej aplikacji.

Drogi, parkingi i otwarte przestrzenie pozostaną skutecznie uwolnione od pyłu, jeśli zostaną pokryte, a następnie konserwowane za pomocą PROROAD™. PROROAD™ ściśle scementuje cząsteczki pyłu i dzięki temu sprawi, że będą one właściwie niezdolne do uwolnienia się do atmosfery. Komfort życia społeczności zamieszkujących w pobliżu zostaje znacznie podniesiony na skutek dramatycznego spadku zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie znane normy środowiskowe mogą zostać spełnione, a nawet spełnione z nawiązką, w sytuacji gdy PROROAD™ zostanie użyty do kontroli zanieczyszczeń pyłami.

3. NAPRAWA UTWARDZONYCH DRÓG Z UBYTKAMI W ASFALCIE
Ten punkt opisuje jedno z najlepszych zastosowań PROROAD™, ponieważ mówimy o produkcie bezpiecznym dla środowiska. PROROAD ™ jest podstawowym środkiem do rozwiązywania problemu pogorszenia stanu dróg wcześniej utwardzonych asfaltem przy uniknięciu podgrzewania substancji toksycznych. Rezultaty mieszania sproszkowanego asfaltu z wcześniejszym podłożem są dużo lepsze przy użyciu PROROAD™, stabilizatora wysokiej klasy, który wiąże wszystkie luźne składniki asfaltu dając w efekcie bardziej spoistą drogę.

Inne korzyści ze stosowania PROROAD™ przy naprawie uszkodzonych, wcześniej asfaltowanych dróg:
¦ Niższy koszt,
¦ Większa skuteczność,
¦ Łatwa aplikacja,
¦ Bardzo wysoka zdolność zagęszczania,
¦ Nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani sposobu postępowania,
¦ Nie wymaga zbiorników do podgrzewania asfaltu.

Najważniejszą korzyścią ze stosowania PROROAD™ jest to, że proces usuwania i pozbywania się starego asfaltu zgodnie z przepisami ochrony środowiska – bardzo surowymi w większości krajów, może zostać całkowicie wyeliminowany. Można spodziewać się dużych oszczędności i wysokiej wydajności przy stosowaniu PROROAD™ do naprawy dróg asfaltowych o pogorszonym stanie.

STABILIZACJA PRZY UŻYCIU PROROAD™ I CEMENTU

Ilość cementu w podłożu może zostać wyraźnie zmniejszona (do 50%) przy zastosowaniu PROROAD™ jako dodatku stabilizującego. Można się wtedy spodziewać rezultatów lepszych niż gdyby użyto samego cementu.

Można osiągnąć oszczędności do 30% w procesie aplikacji. Plastyczność i właściwości PROROAD™ pozwolą na stworzenie podłoża dużo bardziej elastycznego, niż gdyby użyto cementu, dzięki czemu maleje ryzyko powstania szczelin i pęknięć, przez co można obniżyć krótko- i długoterminowe koszty utrzymania.

4. STABILIZACJA ZBOCZY, SKŁADOWISK I KONTROLA EROZJI

PROROAD™ ma wysoką zdolność czynienia gleby dosłownie nieprzepuszczalną dla wody. PROROAD™ z nawiązką wypełnia standardy wymagane przepisami ochrony środowiska, do tego stopnia, że zdobył sobie opinię środka najwyższej jakości wśród produktów opracowanych typowo w celu zapewniania wodoszczelności składowisk odpadów.

Używany na składowiskach, na zboczach lub jako środek do kontrolowania erozji, PROROAD™, przekształca się w trwałą membranę, która samouszczelnia się, co pozwala na uniknięcie penetracji cieczy, bądź wilgoci. Gleby uważane za nieodpowiednie do lokalizacji składowisk, które w normalnej sytuacji byłyby wybrane i zastąpione innymi materiałami, mogą być poddane działaniu PROROAD™, co pozwala na znaczne oszczędności przy budowie składowisk i murów oporowych.

Testy laboratoryjne porównały współczynnik przepuszczalności US EPA (1x10-7) dla składowisk ze współczynnikiem przepuszczalności PROROAD™, który wynosi 2.9x10-9.
PROROAD™ wypełnia, a nawet wielokrotnie przekracza normę US EPA, zdobywając sobie pozycję środka najwyższej klasy dla kompozytowych wykładzin składowisk.
Kontrola warunków glebowych na składowiskach może być bardzo trudnym i kosztownym zadaniem. Spełnianie wymogów dotyczących przepuszczalności dla wykładzin i przykryć, przy jednoczesnym wypełnianiu bardzo surowych przepisów ochrony środowiska, to tylko niektóre z wielu wyzwań przed jakimi stają dzisiejsi zarządcy składowisk. Kiedy te problemy połączy się z ciągłą i wszechobecną warstwą zanieczyszczeń pyłowych, ogólny zakres obowiązków wynikający z zarządzania składowiskiem może stać się przytłaczający.

PROROAD™ został także opracowany, aby wyeliminować trudności związane z zarządzaniem warunkami glebowymi na składowiskach. PROROAD™ jest opłacalny, bezpieczny dla środowiska i może w ogromnym stopniu podnieść ogólną wydajność operacji na składowiskach. Dzięki piętnastoletniemu doświadczeniu i jednej z najbardziej zaawansowanych technologii, spośród dostępnych dziś na rynku, PROROAD™ nie tylko rozwiązuje problemy ze spełnieniem wymogów dotyczących przepuszczalności i eliminacją zanieczyszczeń pyłowych, ale jego produkty, usługi i metody, w sposób udowodniony, zwracają się wielokrotnie.

PROROAD™ jest wiodącym produktem jeśli chodzi o poprawę przepuszczalności i kontrolę erozji na składowiskach, w zbiornikach, na wałach, a także w każdym innym środowisku, które wymaga ogólnego utwardzenia, a także odporności na wilgoć w glebie. PROROAD™ Płyn Uszczelniający i Stabilizujący Podłoże, jest najwyższej jakości dodatkiem, który silnie łączy się cząsteczkami gleby, powodując ogromny wzrost wytrzymałości i znaczną redukcję przepuszczalności. Kiedy jest stosowany właściwie i w odpowiednich ilościach, PROROAD™ gwarantuje uzyskanie oczekiwanych rezultatów na składowiskach.

Po tym jak PROROAD™ zostanie aktywowany w glebie, proces utwardzania nieodwracalnie przekształci produkt w silne spoiwo. Proces wiązania utworzy w końcu trwałą masę złożoną z PROROAD™ i gleby, której wytrzymałość wzrasta ogromnie, a przepuszczalność ulega znacznej redukcji.
Aplikacja PROROAD™ na składowiskach jest niezmiernie opłacalną metodą wypełniania, a nawet wykraczania ponad surowo egzekwowane w dzisiejszych czasach normy środowiskowe. Produkt jest bezpieczny dla środowiska, nie jest niebezpieczny i jest także bardzo konkurencyjny dla innych opcji zarządzania składowiskiem. Na przykład można dokonać ogromnych oszczędności stosując PROROAD™ jako alternatywę dla dużo droższej opcji użycia geotekstylnych wykładzin.

W wyniku stosowania PROROAD™, zostaje powstrzymane wysączanie się chemikaliów i płynów innego typu ze składowiska. Jest to niezmiernie ważne na składowiskach gdzie bliskość wód gruntowych stanowi główny problem.

PROROAD™ jest także znaczącą siłą w powstrzymywaniu uchodzenia metanu do atmosfery. Produkt zwróci się wielokrotnie na składowiskach gdzie metan jest gromadzony i komercyjnie eksploatowany. Oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska to dwie największe troski dzisiejszego świata. Nie możemy sobie pozwolić na przeoczenie ogromnej różnicy jaką czyni użycie PROROAD™ na składowiskach.

ZASTOSOWANIE PROROAD™

DROGI: Maksymalna nośność i odporność na pogodę dróg, podjazdów, parkingów, podwórzy, chodników, ścieżek i napraw dziur drogowych, etc.
KONTROLA PYŁÓW: Drogi, Parkingi i otwarte przestrzenie pozostaną skutecznie uwolnione od pyłu, jeśli zostaną pokryte, a następnie konserwowane za pomocą PROROAD™.
MAGAZYNOWANIE WODY: Zapory, kanały, impregnacja wodoodporna, brzegi rzek, tamy, zbiorniki, erozja i kontrola błota.
BUDOWLE: Ściany, podłogi, fundamenty domów, szkoły, kliniki, biura, fabryki, sklepy, wiaty, wały i konstrukcje wsporcze.
STABILIZACJA: wały, tunele, piwnice, słupki ogrodzeniowe, słupy, pokrycie powierzchni, lądowiska, rury, boiska sportowe, sztuczne skały, pomniki, elementy dekoracyjne.

ZALETY PROROAD

Zastosowanie
W krajach o różnych warunkach i potrzebach. PROROAD™ dostosowuje się z łatwością do rutynowych procedur budowlanych, bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu, a także bez specjalnych środków ostrożności. Każdy rodzaj gleby, który może być zagęszczony, nadaje się do zastosowania PROROAD™.

Środowisko naturalne
Bezpieczny dla środowiska. PROROAD™ z nawiązką wypełnia normy środowiskowe. Żaden z produktów chemicznych użytych do wyprodukowania PROROAD™ nie figuruje na aktualnych listach toksycznych substancji zanieczyszczających przygotowanych na potrzeby ochrony środowiska.

PROROAD™ I ŚRODOWISKO NATURALNE

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Odnośnik: Kodeks Regulacji Federalnych, Tytuł 40, Tom 28, zaktualizowane 1 lipca 2009, z Drukarni Rządowej Stanów Zjednoczonych przez GPO Access, źródło: 40CFR401.15, Strony 8-9 (Ochrona Środowiska). Potwierdzamy, że żaden z produktów chemicznych użytych do wyprodukowania PROROAD™ nie figuruje na aktualnych listach toksycznych substancji zanieczyszczających przygotowanych na potrzeby ochrony środowiska.

To potwierdza, że wszystkie składniki chemiczne PROROAD™ - płynu uszczelniającego glebę i stabilizującego – są zaaprobowane przez Wykaz Ustawy o Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA) i żaden z nich nie występuje w Agencji Substancji Toksycznych i w Rejestrze Chorób (ASTDR).

Koszty
Osiąga się efekt przekształcenia podłoża w stałą masę, złożoną ze zwartych, odpornych i gładkich cząsteczek, za ułamek ceny cementu, który zostałby zużyty do ustabilizowania podłoża. PROROAD™ jest dużo bardziej wydajny, biorąc pod uwagę koszt inwestycji oraz korzyści w postaci jakości i okresu trwałości.

Mamy tu do czynienia z wyraźną oszczędnością, gdyż unika się konieczności stosowania asfaltu, bądź innych materiałów do utwardzania i co więcej nie są konieczne naprawy wynikające z pogorszenia stanu drogi

Wypełnianie przepisów dotyczących ochrony środowiska w sposób rentowny i praktyczny.
Rządy powinny stawić czoła problemowi, którego rozmiary rosną każdego dnia, starając się ochronić obywateli przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń wywołanych pyłem. Przepisy prawne istniejące w niektórych krajach wymagają aby ten problem nie był ignorowany i skutkiem tego niektóre regiony zostały zmuszone do stosowania programów kosztownych czasowo i finansowo.

Walka z problemem zanieczyszczeń wywołanych drobnymi kruszywami za pomocą polewania wodą jest metodą przestarzałą, o negatywnych skutkach dla środowiska, zwłaszcza w chwili obecnej, gdy istnieje wydajny produkt, rozwiązujący te anomalie od pierwszej aplikacji.
Korzyści z naprawy dróg utwardzanych z ubytkami w asfalcie.
To zastosowanie opisuje jedno z najlepszych sposobów użycia PROROAD™, ponieważ mówimy o produkcie bezpiecznym dla środowiska. PROROAD™ jest podstawowym środkiem do rozwiązywania problemu pogorszenia stanu dróg wcześniej utwardzonych asfaltem, przy uniknięciu podgrzewania substancji toksycznych.

Inne korzyści ze stosowania PROROAD™ przy naprawie uszkodzonych, wcześniej asfaltowanych dróg:
¦ Niższy koszt,
¦ Większa skuteczność,
¦ Łatwa aplikacja,
¦ Bardzo wysoka zdolność zagęszczania,
¦ Nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani sposobu postępowania,
¦ Nie wymaga zbiorników do podgrzewania asfaltu.

Najważniejszą korzyścią ze stosowania PROROAD™ jest to, że proces usuwania i pozbywania się starego asfaltu, zgodnie z tak surowymi przepisami ochrony środowiska, może zostać całkowicie wyeliminowany. Można spodziewać się dużych oszczędności i wysokiej wydajności przy stosowaniu PROROAD™ do naprawy dróg asfaltowych o pogorszonym stanie.

Korzyści przy stabilizowaniu za pomocą PROROAD™ w porównaniu z Cementem.
Wytrzymałość i właściwości stabilizujące PROROAD™ są wyższe niż w przypadku cementu. Ilość cementu w podłożu może zostać wyraźnie zmniejszona (do 50%) przy stosowaniu PROROAD™ jako dodatku stabilizującego. Można się wtedy spodziewać rezultatów lepszych niż gdyby użyto samego cementu.

Można osiągnąć oszczędności do 30% w procesie aplikacji. Plastyczność i właściwości PROROAD™ pozwolą na stworzenie podłoża dużo bardziej elastycznego niż gdyby użyto cementu, dzięki czemu maleje ryzyko powstania szczelin i pęknięć, przez co można obniżyć krótko- i długoterminowe koszty utrzymania.

Korzyści przy stabilizacji zboczy, składowisk i kontroli erozji przy użyciu PROROAD™
PROROAD™ ma wysoką zdolność czynienia gleby dosłownie nieprzepuszczalną dla wody. PROROAD™ z nawiązką wypełnia standardy wymagane przepisami ochrony środowiska, do tego stopnia, że zdobył sobie opinię środka najwyższej jakości wśród produktów opracowanych typowo w celu zapewniania wodoszczelności składowisk odpadów. Gleby uważane za nieodpowiednie do lokalizacji składowisk, które w normalnej sytuacji byłyby wybrane i zastąpione innymi materiałami, mogą być poddane działaniu PROROAD™, co pozwala na znaczne oszczędności przy budowie składowisk i murów oporowych.

Bezpieczny, nietoksyczny i odporny na korozję.
PROROAD™ może być, bez szkody, rozpylany nad istniejącą roślinnością. Nie jest to zanieczyszczający produkt naftowy. Żaden ze związków chemicznych użytych do wyprodukowania PROROAD™ nie znajduje się na liście toksycznych substancji zanieczyszczających.

Test pływającej rybki.

Więcej informacji: www.proroad.es