Polimerowy uszczelniacz i stabilizator dróg

PROROAD

KRÓTKO O
PROROAD

Szanowni Państwo proponujemy nowoczesne rozwiązanie budowy dróg polnych, leśnych (szutrowych), parkingów leśnych, lotnisk polnych, ścieżek dla pieszych, ścieżek dla rowerów i innych rozwiązań komunikacyjnych dla ruchu w poszanowaniu środowiska naturalnego. Nasza propozycja to ekologiczne rozwiązanie stąd hasło: drogi i ścieżki ekologiczne jest czymś zrozumiałym dla naszej propozycji handlowej dla inwestorów (gminy, starostwa, województwa, lasy,etc.).
Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem PROROAD.

Nowy system PROROAD™ jest płynnym, wielofunkcyjnym jedno składnikowym dodatkiem (dwa procesy: stabilizacja gruntu a potem skraplanie bitumiczną wodno-asfatlową mieszanką wraz z grysem), który miesza się z wodą dla ustabilizowania różnego rodzaju gleb w krajach o różnych potrzebach i w których występują różne warunki. Ciężar właściwy dla polimeru stabilizacyjnego PROROAD WATERPROOF wynosi 1,4kg/1 litr. PROROAD™ może być stosowany na wszystkie rodzaje gleby (najlepiej piaszczyste i ziarniste) mogą być zagęszczane poprzez ten produkt pod warunkiem zawierania w całej swojej objętości min. 15% kruszywa (uziarnienie o średnicy w przedziale 0,068-2,0 mm). Najbardziej odpowiednią jest gleba z drobnym kruszywem (gleby piaszczyste – przeważająca powierzchnia Polski). Mniej korzystne są gleby z grubego kruszywa. Natomiast gleba z zawartością iłów i gliny oraz poniżej 15 % składu kruszywa w uziarnieniu 0,068-2,0 mm w 1 m3 gleby należy zastosować albo doziarnienie gruntu albo użyć dużo większą dawkę cementu lub wapna albo inne specjalistyczne spoiwa hydrauliczne w celu właściwej stabilizacji gruntu. Po badaniach gleby producent przygotowuje odpowiednie propozycje wykonania mieszanki polimeru w oparciu o studium dawkowania.

EKOLOGICZNE drogi
EKOLOGICZNE ścieżki dla pieszych
EKOLOGICZNE ścieżki rowerowe
EKOLOGICZNE drogi leśne
EKOLOGICZNE parki
EKOLOGICZNE place zabawWYNIKI W PODWÓJNEJ DAWCE SYSTEMU PROROAD:

W związku z przeprowadzonymi testami w roku 2014 przyszedł czas też na podsumowanie. Jesteśmy zadowoleni z wyników z zastosowania jednego z polimerów to jest Proroad Waterproof, który stabilizuje grunt i zapewnia jego hydrofobowość (wodoszczelność). Problem zanotowaliśmy z uszczelnieniem. Droga powinna otrzymać wysokie parametry odporności na ścieralność jednak, aby był wynik zadowalający należałoby zwiększyć % udział (stężenie) polimeru uszczelniającego Proroad, a to zaś znacznie podrożyłoby koszt budowy takiej drogi. Szukając oszczędności i skorzystania z doświadczeń partnerów handlowych oraz firm wykonawczych życzliwych projektowi dróg ekologicznych postanowiliśmy zmienić naszą propozycję na wykonanie drogi (polnej, leśnej, etc.) czy innych ciągów komunikacyjnych (ścieżki rowerowe, parkingi, ścieżki ruch pieszego, etc.). Procedura wykonawcza obejmuje w dalszym ciągu na początku analizę gruntu w oparciu o studium dawkowania w celu stwierdzenia faktu czy można w ogóle zbudować drogę w oparciu o istniejący grunt czy należałoby wykonać doziarnienie.

Przedstawiamy nowe rozwiązanie służące eliminacji problemu z warstwą ścieralną przy zastosowaniu rozwiązania z wodną bitumiczną emulsją asfaltową nawierzchniową. Stosujemy tylko jeden polimer Proroad Waterproof w celach stabilizacyjnych i hydrofobowych. Zmieniliśmy udział cementu lub innego spoiwa hydraulicznego z 2 do 8-10 % w celu uzyskania większych parametrów wytrzymałościowych. Zastosowanie polimeru eliminuje stosowanie podbudowy na kruszywie, która jest bardzo kosztowna. Wykonana droga w tej technologii a w szczególności polna, leśna, parkingi, ścieżki rowerowe i piesze daje nam oszczędność na poziomie około 40% w stosunku do podbudowy na kruszywie co znacznie obniża koszty inwestycji. Wcześniej stosowaliśmy polimer uszczelniający ale w to miejsce wykonywać będziemy natrysk wodną emulsją asfaltową z kruszywem łamanym na grubość 1,8 – 2,0 cm. Wykonanie dwukrotnego (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) utrwalenia cienkowarstwową (0,8-1,0 cm na jedną warstwę) emulsją wodno-asfaltową z grysami (kruszywem łamanym) nawierzchni wykonywanej drogi w nowym systemie Proroad pozwoli nam na uzyskanie dobrej ścieralności i uszczelnienia powierzchni budowanej drogi czy innych ciągów komunikacyjnych. Przeważnie mieszanka bitumiczna w swojej objętości zawiera 30% wody + kruszywo (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) + asfalt. Zamknięta od dołu i od góry tak wykonana droga winna spełniać oczekiwania inwestorów co do trwałości. Doświadczenie firm w stosowaniu wodnej emulsji asfaltu z kruszywem łamanym podpowiada, że średnia żywotność takiego rozwiązania to około 5-6 lat ale spotykamy przypadki na 8 lat.

Nowa procedura wykonawcza przedstawia się następująco:
1) Wyrównanie gruntu wstępna niwelacja
2) Wertykulacja gruntu rodzimego
3) Aplikacja cementu
4) Mieszanie cementu z gruntem rodzimym
5) Aplikacja polimeru Proroad Waterproof
6) Mieszanie polimeru Proroad Waterproof z gruntem rodzimym wraz z cementem
7) Zagęszczenie wstępne
8) Niwelacja drogi
9) Zagęszczenie ostateczne
10) Aplikacja w 2 cyklach wodnej emulsji bitumicznej. Emulsja bitumiczna w roztworze wodnym to aplikacja dwóch warstw gdzie pierwsza to z uziarnieniem kruszywa 8-11 mm a druga 5-8 mm. Grubość dwóch warstw to około 2 cm.

Próbka odwiercona z warstwą ścieralną asfaltową

Gotowa droga

Mamy zamiar w 2015 roku i następnych latach wykonać kilka odcinków testowych w nadziei na osiągniecie przy wysokim stopniu prawdopodobieństwa 100% zadowolenie klientów (inwestorów). Zachęcamy do wykonywania odcinków testowych firmy wykonawcze i inwestorów, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że droga będzie w nowej propozycji wykonawczej stabilna, mocna i trwała z korzyścią dla bezpośredniego użytkownika. W roku 2014 nawiązaliśmy wstępną współpracę naukową z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie a w 2015 z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach co winno pomóc w wprowadzeniu technologii budowy dróg ekologicznych zwłaszcza w lasach, na polach ale również dla budowy ścieżek rowerowych i dla ruchu pieszego, parkingów i innych rozwiązań bliskim zagadnieniom proekologicznym. Zapraszamy do współpracy.

Plik Pdf - Studium dawkowania

ZALETY PROROAD

PRZYJAZNY dla użytkownika nie wymaga zastosowania specjalnego sprzętu w czasie aplikacji.
BEZPIECZNY dla środowiska produkt nie jest toksyczny dla środowiska.
EKONOMICZNY oszczędność ok. 30 % w porównaniu do tradycyjnych metod.
ODPORNY na promienie UV, wilgoć i zasadowość gleby - dostarcza rozwiązania na problemy związane z erozją powierzchni gleby.
WODOSZCZELNY po obróbce uszczelnienia podłoże otrzymuje wysokie parametry nieprzepuszczalności.
WSZECHSTRONNY nadaje się do wszystkich rodzajów gleby - każdy grunt może być zagęszczony (15 % „piaszczystości”).
BEZBARWNY I BEZWONNY składniki gleby pozostają bez zmian w wyglądzie (brak zabarwienia gleby).
TRWAŁY znaczne wydłużenie żywotności podłoża (np. drogi).
INNOWACYJNY produkt jest sprzedawany w ponad 30 krajach.

Droga przed zastosowaniem PROROAD

Droga po zastosowaniu PROROAD